Czym jest doradztwo zawodowe?

Jest procesem doradzania, w którym doradca zawodowy pomaga klientowi w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy, aby umożliwia realny wybór lub zmianę zatrudnienia albo dostosowanie do zmieniających się wymogów rynku pracy.

Do kogo skierowane jest doradztwo zawodowe?

Usługi doradztwa i poradnictwa zawodowego w szczególności kierowane są do młodzieży,  osób bezrobotnych i poszukujących pracy (również tych chcących zmienić pracę).

Jakie korzyści daje skorzystanie z usług doradztwa zawodowego?

 • określenie bilansu preferencji i predyspozycji zawodowych  z wykorzystaniem wystandaryzowanych metod badających zwłaszcza zainteresowania i uzdolnienia,
 • uzyskanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
 • uzyskanie  porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia,
 • nabycie umiejętność efektywnego poszukiwania pracy,
 • nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących redagowania dokumentów aplikacyjnych,
 • nabycie umiejętności autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.

W ramach poradnictwa zawodowego oferujemy:

{mooblock=Wybór zawodu - krok po kroku} "Wybór zawodu - krok po kroku" jest narzędziem orientacji zawodowej, pomocnym w analizie preferencji zawodowych. Jest on przeznaczony zarówno dla uczniów stojących przed wyborem zawodu, jak i dla osób bezrobotnych chcących nadać swojej karierze zawodowej nowy bieg.

Test "Wybór zawodu - krok po kroku" dzieli się na dwie części: arkusze robocze służące samoocenie predyspozycji zawodowych oraz katalog zawodów obszernie opisujący dostępne możliwości kształcenia w wybranym zakresie.

"Wybór zawodu - krok po kroku" dostępny jest w dwóch formach - broszury oraz programu komputerowego.

Do kupienia w biurze ECEO. {/mooblock}
{mooblock=Warszaty Aktywnego Poszukiwania Pracy} Celem szkolenia jest pomoc w powrocie do czynnego życia zawodowego osób długotrwale bezrobotnych.  Warsztaty obejmują m.in.:  bilans własnych umiejętności i mocnych stron, pomoc w odkryciu indywidualnych zainteresowań zawodowych i predyspozycji, zwiększenie motywacji wewnętrznej i wiary we własne możliwości, określenie preferencji zawodowych, zapoznanie z metodami aktywnego poszukiwania pracy, określenie celów zawodowych i in.

W programie szkolenia wykorzystano aktywne metody prowadzenia zajęć takie jak dyskusja grupowa, burza mózgów, ćwiczenia ruchowe i integrujące, odwoływanie się do doświadczeń osobistych. Ćwiczenia mają charakter indywidualny, inne są prowadzone w parach lub małych grupach. Występują także ćwiczenia, w których biorą udział wszyscy uczestnicy. {/mooblock}
{mooblock=Klub Pracy}

Klub Pracy to znane narzędzie mające na celu pomoc bezrobotnym w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz przygotowanie do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia.

Pierwsze dwa tygodnie przeznaczone są na sesje szkoleniowe, których łączny czas wynosi 40 godzin realizowanych w ciągu 10 kolejnych dni roboczych. Trzeci tydzień (15 godz.) przeznaczony jest na aktywne poszukiwanie pracy przez uczestników przy wykorzystaniu metod i technik poznanych podczas szkolenia. Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób, które posiadają przerwę w zatrudnieniu, potrzebują wsparcia w odnalezieniu się na dzisiejszym rynku pracy oraz dla osób, które powracają na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej.

Podczas szkolenia uczestnicy m. in. określą swoje mocne strony oraz możliwość wykorzystania ich na rynku pracy, dokonają bilansu umiejętności, możliwości i predyspozycji zawodowych podnosząc swoją samoocenę i wiarę we własne możliwości. Oprócz tego zapoznają się z procesami i tendencjami zachodzącymi na rynku pracy, które mają bezpośredni wpływ na sposób i skuteczność poszukiwania pracy, przygotują  się do autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą oraz poznają zasady pisania dokumentów aplikacyjnych (CV i listu motywacyjnego). {/mooblock}
{mooblock=KomPas - Paszport Kompetencji Zawodowych} KomPas jest narzędziem do dokumentowania kwalifikacji zawodowych. W KomPasie możliwe jest udokumentowanie zarówno kwalifikacji zdobytych formalnie, potwierdzonych świadectwem ukończenia szkoły lub kursu, kwalifikacji nabytych podczas pracy lub praktyk, jak również kwalifikacji zdobytych nieformalnie.

Dokumentacja opiera się na opisie kompetencji osoby zainteresowanej, która w swoim KomPasie zawiera wszystkie dotychczasowe doświadczenia zawodowe i kompetencje związane z konkretnym zawodem lub grupą zawodów, jak również kwalifikacje kluczowe. Przedstawiona forma dokumentowania jest częścią europejskiej strategii uczenia się przez całe życie. Ułatwia również odpowiednie przeanalizowanie swojej wiedzy i doświadczenia zawodowego pod kątem wymagań związanych z obranym zawodem oraz wspomaga rozwój indywidualnej strategii wyboru zawodu i poszukiwania pracy.

Opisy kwalifikacji zawarte w KomPasie potwierdzone będą przez dokumenty takie jak świadectwa pracy, certyfikaty, świadectwa i in.

KomPas jest stosowany w ramach warsztatów analizy kompetencji stanowiących wstęp do szkoleń z zakresu podnoszenia kwalifikacji i dokształcania. KomPas jest uzupełniany przez osobę zainteresowaną z pomocą i pod nadzorem profesjonalnego doradcy. Po zakończonym cyklu szkoleniowym KomPas może posłużyć do dalszego dokumentowania doświadczenia zawodowego oraz być wykorzystywany podczas rozmów kwalifikacyjnych.

Teczki KomPas do kupienia w biurze ECEO. {/mooblock}
{mooblock=Analiza Potencjału Zawodowego} Analiza Potencjału Zawodowego /APZ/ jest metodą opracowaną przez niemiecką firmę GFBM e.V. Od roku 2003 jest z powodzeniem stosowana również w Polsce (przez Niemieckie Towarzystwo Oświatowe w Opolu i ECEO). Uczestnikami jej są zarówno młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy po raz pierwszy, jak i osoby pozostające od dłuższego czasu bez pracy. Metoda ta pozwala uczestnikom na uświadomienie sobie własnych osobowościowych i społecznych kompetencji oraz posiadanej wiedzy w kontekście wyboru zawodu.

W trakcie warsztatów trwających kilka dni doradcy zawodowi przeprowadzają z uczestnikami szereg symulacji, zadań indywidualnych oraz wymagających pracy w grupie, a także testów. Różnorodność zadań umożliwia każdemu uczestnikowi warsztatów odkrycie swoich mocnych stron. Podczas realizacji zadań uczestnicy są obserwowani przez przeszkolonych trenerów (assessment center). Wyniki tych obserwacji są systematycznie zapisywane, a następnie trenerzy konsultują je ze sobą. Kryteria tych obserwacji to m.in.: zaangażowanie, koncentracja na zadaniu, współpraca z innymi uczestnikami podczas zadań grupowych, organizacja pracy. Obserwacje zostają ocenione a następnie omówione z uczestnikami warsztatów i porównane z ich samooceną. Na tej podstawie wydana zostaje opinia.

Moduły APZ obejmują całą gamę zadań, których wykonanie pozwala określić wiadomości, umiejętności oraz podstawowe kwalifikacje, które są nieodzowne do społecznego i zawodowego rozwoju. Podstawowe moduły APZ to:

 • Motoryka - obchodzenie się z narzędziami i materiałami (praca samodzielna)
 • Logika - podstawowe wiadomości z dziedziny techniki, matematyki, fizyki (praca samodzielna)
 • Język polski - czytanie ze zrozumieniem, ortografia, gramatyka, zasób słownictwa (praca samodzielna)
 • Język obcy (angielski lub niemiecki) - czytanie ze zrozumieniem, ortografia, gramatyka, zasób słownictwa (praca samodzielna)
 • Praca w zespole - współpraca i rozwiązywanie różnych zadań w grupie, prezentacja wyników
 • Wiedza ogólna - zadania z zakresu polityki, kultury, historii, geografii, biologii, matematyki (praca samodzielna)

Oprócz tego, zależnie od potrzeb mogą być stosowane moduły sprawdzające wiedzę/umiejętności z innych dziedzin - np. kreatywność, autoprezentację czy umiejętność obsługi komputera.
Po wykonaniu każdego z zadań, uczestnicy dokonują samooceny z uwzględnieniem tych samych kryteriów, jakimi posługują się trenerzy.

Przed przystąpieniem do realizacji zadań testowych, każdy z uczestników wybiera poziom trudności testu, dostosowując go do poziomu swoich umiejętności w danej dziedzinie. Analiza Potencjału Zawodowego służy wyłącznie do określenia mocnych stron i umiejętności każdego z uczestników. {/mooblock}
{mooblock=Indywidualny Plan Działania - IPD} Czym jest IPD?

IPD jest przygotowanym przez osobę bezrobotną lub poszukujących pracy przy współudziale doradcy zawodowego programem działań mających na celu  podjęcie pracy. Zawiera opis kroków dostosowanych do sytuacji osobistej osoby oraz wymagań lokalnego rynku pracy, które są niezbędne do zrealizowania, aby uzyskać zatrudnienie, rozpocząć działalność gospodarczą lub inną pracę zarobkową.

Co wchodzi w skład IPD?

 • działania możliwe do zastosowania,
 • działania planowane do samodzielnej realizacji przez bezrobotnego lub poszukującego pracy w celu podniesienia kwalifikacji;
 • działania planowane do samodzielnej realizacji przez bezrobotnego lub poszukującego pracy w celu poszukiwania pracy;
 • planowane terminy realizacji poszczególnych działań i warunki zakończenia realizacji indywidualnego planu działania.

Co obejmują konsultacje z doradcą zawodowym w ramach IPD?

 • przeprowadzenie rozmowy doradczej,
 • sporządzenie bilansu predyspozycji, umiejętności i kompetencji zawodowych,
 • diagnoza indywidualnych potrzeb aktywizacyjnych oraz ich adekwatności do wymagań rynku pracy,
 • określenie barier utrudniających podjęcie pracy,
 • określenie celów zawodowych,
 • przekazanie informacji na temat wymagań lokalnego rynku pracy,
 • sprecyzowanie dalszych instrumentów wsparcia możliwych do zastosowania,
 • określenie kierunku przekwalifikowania lub doskonalenia zawodowego,
 • stworzenie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego.

Jakie korzyści daje IPD?

Zindywidualizowane działania, pozwalają na zwiększenie szansy na zdobycie zatrudnienia. Współcześnie rynek pracy wymaga aktywności, nieustannego podnoszenia kwalifikacji i konsekwencji. Świadomość jasno określonego celu poszukiwania pracy, a także podejmowanie planowych i systematycznych kroków przybliża do podjęcia zatrudnienia przez wykorzystanie swojego potencjału i dostosowanie go do wymagań lokalnego rynku pracy. {/mooblock}
{mooblock=Szkolenia dla doradców zawodowych}
Do własnych, autorskich narzędzi – Analizy Potencjału Zawodowego, testu Wybór Zawodu – Krok Po Kroku i KomPasu oferujemy szkolenia dla doradców zawodowych/trenerów zamierzających samodzielnie stosować te metody w pracy. Szczegółowe informacje nt. szkoleń dla doradców zawodowych znajdziecie Państwo TUTAJ {/mooblock}