{mooblock=Pracownik na (europejskim) poziomie} Projekt „Pracownik na (europejskim) poziomie” realizowany był w okresie 01.04.2009 r. – 30.06.2010 r.

Projekt skierowany był do zatrudnionych (na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych lub z mianowania) mieszkańców województwa opolskiego, którzy z własnej inicjatywy byli zainteresowani uzupełnieniem bądź podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności.

Celem projektu była poprawa sytuacji pracowników, zwłaszcza osób powyżej 45 roku życia, o niższych kwalifikacjach, kobiet oraz mieszkańców obszarów wiejskich. Szkolenia oraz uzyskane certyfikaty miały na celu przyczynienie się do zwiększenia szansy na utrzymanie zatrudnienia lub awansu zawodowego oraz wydłużenie czasu aktywności zawodowej.

W ramach projektu zrealizowano szkolenia z zakresu znajomości języków obcych oraz umiejętności obsługi komputera (na poziomie podstawowym i zaawansowanym) i korzystania z Internetu. Każdy z uczestników miał możliwość bezpłatnego potwierdzenia swoich umiejętności i kwalifikacji poprzez przystąpienie do egzaminów umożliwiających zdobycie uznawanych w całej Europie certyfikatów językowych czy komputerowych (TELC, ECDL). Kursy trwały od czerwca 2009 roku do końca maja 2010 roku.
Udział w projekcie, kursy językowe i komputerowe, a także przystąpienie do egzaminów były bezpłatne.

KURSY JĘZYKOWE

W ramach projektu przeprowadzono 8 kursów językowych (4 kursy języka angielskiego oraz 4 kursy języka niemieckiego).
Uczestnicy byli dzieleni na grupy według poziomu zaawansowania.Ostateczna liczba uczestników kursów językowych to 101 osób, z tego ukończyło je 90 osób.
Do egzaminów językowych przystąpiły 62 osoby, zdało je i otrzymało certyfikaty językowe 60 osób.

KURSY KOMPUTEROWE

W ramach projektu przeprowadzono 15 kursów komputerowych: 4 kursy podstawy obsługi komputera, 2 kursy Europejski Certyfikat Komputerowy ECDL, 2 kursy Europejski Certyfikat Komputerowy ECDL stopień zaawansowany, 2 kursy Europejski certyfikat Komputerowy e-Citizen oraz 5 kursów Europejskie Certyfikat Komputerowy CAD (projektowanie wspomagane komputerowo).
Ostateczna liczba uczestników kursów komputerowych wyniosła 149, kursy zakończyło 146 osób.
Dodatkowo uczestnicy wszystkich kursów (oprócz 4 kursów podstawy obsługi komputera) mieli możliwość podejścia do egzaminu ECDL odpowiadającemu danemu kursowi.

Ostatecznie w egzaminach ECDL CAD udział wzięło 47 osób. W pozostałych egzaminach (ECDL, ECDL Advanced, ECDL e-Citizen) wzięło udział 60 osób.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

{/mooblock}

{mooblock=Guiding – from school to job} Program "Leonardo Guiding" jest projektem pilotażowym skupiającym 10 organizacji z 8 krajów europejskich. Celem projektu jest wspieranie i uzupełnianie działań w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, w których powinni uczestniczyć doradcy zawodowi. Istnieje bowiem potrzeba opracowania szkoleń w zakresie programów edukacji zawodowej dla ludzi młodych stojących przed zagrożeniem wykluczenia społecznego. Projekt jest zatem jednocześnie odpowiedzią na wzrastającą potrzebę opracowania programów szkoleniowych dla doradców zawodowych, które łączyłyby naukę z rozwijaniem profesjonalnych umiejętności w dziedzinie doradztwa i poradnictwa zawodowego.


Wraz z szybkim rozwojem systemów doradztwa i poradnictwa zawodowego w Europie, wzrosły wymagania odnośnie jakości usług świadczonych przez doradców. Osoby zatrudnione w sektorze doradztwa i poradnictwa zawodowego muszą zatem posiadać profesjonalne umiejętności/kompetencje by móc sprostać stale rosnącym wymaganiom rynku. Dotychczasowe, tradycyjne role w dziedzinie edukacji zawodowej podlegają nieustannym zmianom niezależnie od indywidualnej funkcji jaką pełnią w danym systemie krajowym - mowa tu o takich rolach jak: nauczyciel, szkoleniowiec, pracownik społeczny, tutor.


Pedagogika w sektorze szkoleń zawodowych stawia przed doradcami szereg wymagań - w dziedzinie doradztwa niezbędne jest posiadanie takich umiejętności jak: umiejętność udzielania rad, umiejętność trafnego określania mocnych i słabych stron jednostki, czy zarządzania informacjami itp. W szczególności ma to zastosowanie w pracy z ludźmi młodymi przechodzącymi od etapu edukacji do życia zawodowego, a stojącymi przed zagrożeniem wykluczenia społecznego. Ich osobą kontaktową pozostaje zatem nauczyciel bądź też wychowawca. Jednakże zarówno w podstawowej jak i uzupełniającej edukacji doradców w dużym stopniu nie została uwzględniona potrzeba rozwijania przez nauczycieli, wychowawców czy też innych grup wsparcia konkretnych umiejętności, aby móc sprostać indywidualnym potrzebom swoich wychowanków.

Projekt rozpoczął się w październiku 2005 roku i zakończył we wrześniu 2007 roku.{/mooblock}{mooblock=Aktywator} W grudniu 2010 r. Europejskie Centrum Edukacyjne w Opolu w partnerstwie z Biurem Doradczym Dobry Projekt zakończyło realizację współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projektu o nazwie „Aktywator”.

Projekt realizowany był od stycznia do grudnia 2010 roku.
Celem projektu była pomoc w powrocie na rynek pracy osobom pozostającym bez zatrudnienia.

Uczestnikom oferowany był udział w:

* 6-tygodniowym cyklu warsztatowo-szkoleniowym obejmującym Analizę Potencjału Zawodowego, kurs komputerowy, szkolenie z umiejętności kluczowych niezbędnych na rynku pracy, warsztaty kompetencji społecznych,
* indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym i psychologiem,
* kursach zawodowych i stażach w zakładach pracy (rodzaj kursu i miejsce stażu zawodowego dobrane indywidualnie wspólnie z doradcą zawodowym).

Uczestnicy mieli zapewnione:

*   materiały edukacyjne,
* stypendium szkoleniowe (w wysokości 4 PLN za godzinę zajęć szkoleniowych)
* stypendium na czas odbywania stażu zawodowego (w wysokości minimalnego wynagrodzenia),
*  zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
*  ubezpieczenie NNW.


Uczestnicy:

Projekt skierowany był do długotrwale bezrobotnych mieszkańców województwa opolskiego (zarówno zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jak i niezarejestrowanych).
W pierwszej kolejności do udziału kwalifikowane zostały osoby pozostające długotrwale bez zatrudnienia, beneficjenci pomocy społecznej, osoby z niższym wykształceniem, mieszkańcy terenów wiejskich, osoby o zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych lub bez stażu zawodowego. W przypadku spełnienia powyższych kryteriów w równym stopniu, pierwszeństwo udziału w projekcie miały kobiety.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

{/mooblock}

{mooblock=Klub Aktywnych Kobiet 45+}Od 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r. Europejskie Centrum Edukacyjne realizowało projekt 

Klub Aktywnych Kobiet 45+.

Działania w projekcie kierowane były do bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo pań, które ukończyły 45 rok życia, mieszkanek województwa opolskiego.


W ramach projektu przeprowadzono:

 • warsztaty doradztwa zawodowego, przygotowujące do aktywnego poruszania się po rynku pracy,
 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, m.in. w zakresie analizy kompetencji, tworzenia Indywidualnych Planów Działania, wyboru odpowiednich kursów zawodowych oraz praktyk zawodowych.
 • kurs komputerowy
 • kursy zawodowe
 • praktyki zawodowe (pozwalające na podnoszenie kwalifikacji w miejscu pracy oraz zdobycie doświadczenia zawodowego).


Wszystkie Uczestniczki miały zapewnione:

 • materiały edukacyjne,
 • stypendium na czas trwania szkoleń, kursów i praktyk,
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
 • ubezpieczenie NNW.

 

Bank Możliwości

Czas trwania projektu: styczeń 2014 r. – czerwiec 2015 r.

 

 

Działania w projekcie skierowane były do bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo mieszkańców gmin Komprachcice, Łubniany, Prószków, Turawa, którzy nie ukończyli 30. roku życia.

 

 

W ramach projektu przeprowadzono:

-warsztaty z zakresu rynku pracy oraz psychologiczne

-indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem

-kursy zawodowe 

-staże zawodowe 

 

 

38% uczestników projektu podjęło stałą pracę.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

{/mooblock}

{mooblock=Doradca zawodowy na europejskim poziomie}

W ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci VETPRO finansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowaliśmy projekt wymiany doświadczeń pn. „Doradca zawodowy na europejskim poziomie”, który skierowany był do doradców zawodowych Publicznych Służb Zatrudnienia.

Celem była wymiana doświadczeń związanych z aktywizowaniem osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych i wykluczonych społecznie, poznanie metod szkolenia, kształcenia zawodowego i wspierania dorosłych na poziomie europejskim,  zdobycie informacji nt. niemieckiego rynku pracy  oraz zapoznanie z innowacyjnymi sposobami aktywizacji zawodowej.

Do uczestnictwa w projekcie przystąpiły osoby, które spełniały łącznie następujące kryteria:

 1. pracują na stanowisku doradcy zawodowego lub lidera klubu pracy w powiatowym lub wojewódzkim urzędzie pracy albo innej instytucji rynku pracy na terenie województwa opolskiego, śląskiego lub dolnośląskiego,
 2. posiadają licencję doradcy zawodowego, doradcy zawodowego I stopnia lub doradcy zawodowego II stopnia,
 3. nie brały dotychczas udziału w projekcie finansowanym z Programu Leonardo da Vinci VETPRO w konkursach 2007 – 2011.

 

Każda zakwalifikowana osoba w ramach zaplanowanych działań projektowych wzięła udział w trzydniowym warsztacie w zakresie przygotowania kulturowo-językowego w terminie 12-14.09.2012 w Opolu, tygodniowej wymianie doświadczeń w Niemczech w terminie 21-27.10.2012.

Raport oraz relacja z wymiany doświadczeń zawarte są w broszurze - zapraszamy do lektury!


{/mooblock}

{mooblock=Nowa Rola}

Projekt "Nowa Rola" realizowany był od listopada 2011 do marca 2013 r.

Projekt skierowany był do rolników oraz ich domowników z terenu województwa opolskiego, zarejestrowanych w KRUS, deklarujących chęć podjęcia zatrudnienia lub założenia działalności gospodarczej w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą. W projekcie wzięły udział 52 osoby.


Uczestnicy wzięli udział:
- w cyklu szkoleniowym obejmującym m.in. warsztaty orientacji zawodowej i elementy "ABC Przedsiębiorczości"
- kursach zawodowych - magazynier, kierowca samochodu ciężarowego, kierowca ciągnika siodłowego, pracownik ochrony, operator koparko-ładowarki, sprzedawca, ogrodnik, florysta, kucharz, fryzjer, wizażystka, manikiurzystka, opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym
- w wizytach studyjnych
- konsultacjach indywidualnych z doradcami zawodowymi


Bliższe informacje dostępne są telefonicznie pod nr. 77/ 550 70 69, 77 423 22 46

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

{/mooblock}